Rodziewiczówny - Dzielnica Uzdrowiskowa

brak
Kategoria: Obiekty uzdrowiskowe

Wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki zgodnie z załącznikiem do karty ewidencyjnej wykonanej przez ZWKZ
Typ historyczny układ urbanistyczny wraz z historyczną zabudową
Funkcja historyczny układ urbanistyczny
Data powstania XIX/XX w.