Zygmuntowska 5

brak
Kategoria: Domy mieszkalne

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 21/1 obr. 11
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Data powstania 1 ćw. XX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XXV/352/16 z 24.10.2016 r.