Witaj Internauto !

BAZA ZABYTKÓW MIASTA KOŁOBRZEG

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

  • 1
  • 2
  • 3

EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA KOŁOBRZEG

Kołobrzeg jest jednym z najstarszych miast Pomorza Środkowego o bogatym dziedzictwie kulturowym.

Od kilkunastu stuleci ludzie poprzez swoją działalność kształtowali jego przestrzeń, nadając jej szczególny charakter. Pomimo utraty wielu zasobów kulturowych w wyniku zniszczeń w czasie II wojny światowej oraz nieprawidłowego stosunku do dziedzictwa kulturowego w okresie powojennym, spacerując po mieście wciąż możemy dostrzec ślady jego bogatej historii.


Prawdopodobnie wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z wyjątkowości miejsc bądź budynków, które codziennie mijamy. Baza zabytków, którą Państwu udostępniamy ma pomóc w upowszechnianiu wiedzy o walorach kulturowych Kołobrzegu i uświadamianiu znaczenia tego dziedzictwa i jego zachowania dla przyszłych pokoleń i rozwoju miasta.


Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.


W gminnej ewidencji zabytków na podstawie art. 22 ust. 5 ww. ustawy są ujęte:

  • zabytki nieruchome wpisane do rejestru
  • inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków
  • inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kołobrzeg została przyjęta Zarządzeniem Nr 87/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 października 2014 r. Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg został zmieniony Zarządzeniem Nr 5/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 12 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 87/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 12 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 122/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2020 r. 

Zarządzenie 122/20


Programy

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kołobrzeg na lata 2016 - 2019 - uchwała nr XVII/219/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 01.03.2016 r..

Uchwały

Uchwała XXVI/408/17 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 122/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2020 r.

 

Poradnik

Kwestie zachowania względem zabytków reguluje głównie Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg występują dwie ustawowe formy ochrony zabytków (art. 7 ww. ustawy):

  • wpis do rejestru zabytków
  • ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach administracyjnych, wydawanych przy określaniu możliwości realizacji inwestycji (np. decyzji o warunkach zabudowy

Zobacz cały poradnik

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272

Przedstawiamy Państwu projekt „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Kołobrzeg na lata 2020 - 2023", który został przygotowany jako aktualizacja „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Kołobrzeg na lata 2016 – 2019”, przyjętego Uchwałą Nr XVII/219/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 marca 2016 r.

Opinie oraz ewentualne uwagi należy wnieść na piśmie do Wydziału Urbanistyki i Architektury, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, w terminie do dnia 23 września 2020 r.

Za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej bądź poczty elektronicznej na adres k.bilska@um.kolobrzeg.pl 

PEŁNA TREŚĆ PROJEKTU

GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2020-2023