Urząd Miasta Kołobrzeg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zabytki.kolobrzeg.eu

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 05.08.2018 r..

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.08.2018 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Główny Specjalista Malwina Markiewicz. Tel.: +48 94 35 51 677 | email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skargi na brak zapewnienia dostępności prosimy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Działalność Urzędu Miasta Kołobrzeg prowadzona jest w 5 budynkach znajdujących się odpowiednio przy ul. Ratuszowej 13 (budynek główny), ul. Ratuszowej 12 (siedziba Straży Miejskiej w Kołobrzegu oraz Biuro Obsługi Klienta) ul. Armii Krajowej 12 – Ratusz Miejski, ul. Okopowej 15 A (Wydział Spraw Społecznych), ul. Żurawia 12b (Wydział Zarządzania Kryzysowego). Istotnym jest, że 3 budynki znajdują się w bliskim sąsiedztwie. Przy każdym budynku znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne. W Urzędzie przyjęto do stosowania ogólną zasadę polegającą na tym, że pracownik merytoryczny schodzi do osoby ze szczególnymi potrzebami po wcześniejszym umówieniu się lub bezpośrednio po otrzymaniu informacji o konieczności obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

  • W przypadku budynku głównego znajdującego się przy ul Ratuszowej 13, wejście jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu. Drzwi wejściowe główne są dwuskrzydłowe przed którymi znajduje się jeden stopień. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. W wejściu znajduje się korytarz ze schodami (ilość stopni: 8) prowadzącymi na parter budynku, po obu stronach znajdują się poręcze. Wejście na parter odgrodzone jest drzwiami wahadłowymi. W budynku nie ma rozwiązań umożliwiających dotarcie osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu na parter i wyższe kondygnacje. Pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się tylko na parterze budynku. Na parterze budynku znajduje się telefon umożlwiający kontakt z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Kołobrzeg.
  • Dostęp do budynku znajdującego się przy ul. Ratuszowej 12 możliwy jest poprzez podjazd. W budynku brak jest pomieszczeń sanitarnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Do budynku znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 12 – Ratusz Miejski prowadzą dwa wejścia. Główne wejście prowadzi od ulicy Armii Krajowej. Nie jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchów, gdyż na dziedziniec prowadzą schody (8 stopni). Drugie wejście usytuowane jest z tyłu budynku (wejście od Placu Ratuszowego). Wejście to jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchów które prowadzi do windy. Na wejściu nie ma żadnych progów ograniczających dostęp. Wszystkie przyciski oznaczone są w języku Braille’a. Winda zaopatrzona jest w komunikator głosowy. Od strony ul. Armii Krajowej znajdują się 3 wejścia wyposażone w system otwierający drzwi (otwierane na przycisk metalowy, z prawej strony każdych drzwi); drzwi otwierają się do wewnątrz. W lewym skrzydle znajduje się pomieszczenie sanitarne dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Od strony Placu Ratuszowego znajdują się 2 miejsca dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Do budynku znajdującego się przy ul. Okopowej 15 A prowadzi jedno wejście. Wejście jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością narządów ruchu. W holu znajduje się kontrastowa mapa opisująca poszczególne pomieszczenia w budynku oraz znajduje się portiernia. Na górne poziomy budynku prowadzi winda i schody. W budynku są rozwiązania umożliwiające dotarcie osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu na wyższe kondygnacje. Na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Do budynku znajdującego się przy ul. Żurawia 12b prowadzi jedno wejście. Wejście jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością narządów ruchu. Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji – parterze. Pomieszczenia sanitarne nie zostały wyposażone w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.

Informacje dodatkowe

  • Na dzień sporządzania deklaracji dostępności Urząd Miasta Kołobrzeg nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego.

Inne informacje i oświadczenia

  • Urząd Miasta Kołobrzeg prowadzi audyty dostępności swoich zasobów internetowych oraz deklaruje chęć zwiększania ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272