Poradnik Prawny

Kwestie zachowania względem zabytków reguluje głównie Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg występują dwie ustawowe formy ochrony zabytków (art. 7 ww. ustawy):

 • wpis do rejestru zabytków
 • ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach administracyjnych, wydawanych przy określaniu możliwości realizacji inwestycji (np. decyzji o warunkach zabudowy)

Właściciel lub posiadacz zabytku

Sprawuje opiekę nad zabytkiem poprzez w szczególności zapewnienie warunków:

 • korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości,
 • zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie (nie dokonanie tego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny - art. 110 ww. ustawy),
 • prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku,
 • popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury,
 • naukowego badania i dokumentowania zabytku (art. 5 ww. ustawy).

Zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o:

 • uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia,
 • zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zagrożenia,
 • zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości, (art. 28 ww. ustawy, dotyczy właścicieli i posiadaczy zabytków wpisanych do rejestru i do wojewódzkiej ewidencji zabytków), pod karą grzywny (art. 113 ww. ustawy).

Zagospodarowując zabytek wpisany do rejestru na cele użytkowe posiada:

 • dokumentację konserwatorską określającą stan zachowania zabytku nieruchomego i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku,
 • uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków program prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określający zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazujący niezbędne do zastosowania materiały i technologie,
 • uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości (art. 25 ust. 1 ww. ustawy).

Może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku wpisanym do rejestru (art. 73 ww. ustawy) do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac, a w przypadku zabytku o szczególnej wartości lub gdy stan jego zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia prac, do 100 % nakładów koniecznych (art. 78 ww. ustawy).

Szczegółowe warunki i sposób udzielania dotacji określone są w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U.05.112.940 z póź. zm.)

Każdy

Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

 • wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
 • zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
 • niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, prezydenta miasta (art. 32 ust. 1 ww. ustawy), pod karą grzywny (art. 115 ust. 1 ww. ustawy).

Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, prezydenta miasta (art. 33 ust. 1 ww. ustawy), pod karą grzywny (art. 116 ust. 1 ww. ustawy).

Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (art. 108 ust. 1 ww. ustawy)

Realizowanie działań na zabytkach lub w ich otoczeniu

Należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na:

 • prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
 • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
 • prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru,
 • prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru,
 • prowadzenie badań archeologicznych,
 • przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
 • dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
 • zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
 • umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
 • podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru (art. 36 ust. 1 ww. ustawy).

Kto bez pozwolenia realizuje powyższe działania podlega karze grzywny (art. 117 i 118 ww. ustawy).

W przypadku robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, powyższe pozwolenie należy uzyskać przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków (art. 39 ust. 2 ww. ustawy prawo budowlane).

Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę dla obiektów budowlanych ujętych w gminnej ewidencji zabytków wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. (art. 39 ust. 3 ww. ustawy prawo budowlane).

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272