Poradnik Prawny

Kwestie zachowania względem zabytków reguluje głównie Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

Zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg obecnie występują dwie z czterech ustawowych form ochrony zabytków (art. 7 ww. ustawy):

 • ust 1- wpis do rejestru zabytków;
 • ust 4- ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach administracyjnych, wydawanych przy określaniu możliwości realizacji inwestycji (np. decyzji o warunkach zabudowy).

Właściciel lub posiadacz zabytku

Sprawuje opiekę nad zabytkiem poprzez w szczególności zapewnienie warunków (art. 5 ustawy):

 • korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości,
 • zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie,
 • prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku,
 • popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury,
 • naukowego badania i dokumentowania zabytku.

Właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o (art 28 ustawy):

 • uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia;
 • zagrożeniu dla zabytku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zagrożenia;
 • zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany;
 • zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości.

Zagospodarowując zabytek wpisany do rejestru na cele użytkowe posiada:

 • dokumentację konserwatorską określającą stan zachowania zabytku nieruchomego i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku,
 • uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków program prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określający zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazujący niezbędne do zastosowania materiały i technologie,
 • uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości (art. 25 ust. 1 ww. ustawy).

Może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku wpisanym do rejestru (art. 73 ww. ustawy) do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac, a w przypadku zabytku o szczególnej wartości lub gdy stan jego zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia prac, do 100 % nakładów koniecznych (art. 78 ww. ustawy).

Szczegółowe warunki i sposób udzielania dotacji określone są w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U.05.112.940 z póź. zm.)

Każdy

Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

 • wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
 • zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
 • niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, prezydenta miasta (art. 32 ust. 1 ww. ustawy), pod karą grzywny (art. 115 ust. 1 ww. ustawy).

Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, prezydenta miasta (art. 33 ust. 1 ww. ustawy), pod karą grzywny (art. 116 ust. 1 ww. ustawy).

Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (art. 108 ust. 1 ww. ustawy)

Realizowanie działań na zabytkach lub w ich otoczeniu.

Należy uzyskać pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na:

 • prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
 • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
 • prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru,
 • prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru,
 • prowadzenie badań archeologicznych,
 • przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
 • dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
 • zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
 • umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
 • podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru (art. 36 ust. 1 ww. ustawy).

Kto bez pozwolenia realizuje powyższe działania podlega karze grzywny (art. 117 i 118 ww. ustawy).

W przypadku robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, powyższe pozwolenie należy uzyskać przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków (art. 39 ust. 2 ww. ustawy prawo budowlane).

Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę dla obiektów budowlanych ujętych w gminnej ewidencji zabytków wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. (art. 39 ust. 3 ww. ustawy prawo budowlane).


Miejski Konserwator Zabytków

KARTY USŁUG


MKZ-01 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH, BADAŃ KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ALBO NA LISTĘ SKARBÓW DZIEDZICTWA ALBO BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH

Karta Usług

46 KB PobierzPodgląd pliku

Druk MKZ01-D01

27 KB PobierzPodgląd pliku

MKZ-02 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

46 KB PobierzPodgląd pliku

Druk MKZ02-D01

26 KB PobierzPodgląd pliku

MKZ-03 - POZWOLENIE NA PODZIAŁ ZABYTKU NIERUCHOMEGO ALBO ZMIANĘ PRZEZNACZENIA LUB SPOSOBU KORZYSTANIA Z ZABYTKU

Karta Usług

43 KB PobierzPodgląd pliku

Druk MKZ03-D01

27 KB PobierzPodgląd pliku

MKZ-04 - POZWOLENIE NA UMIESZCZENIE NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC LUB URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ NAPISÓW

Karta Usług

41 KB PobierzPodgląd pliku

Druk MKZ04-D01

29 KB PobierzPodgląd pliku

MKZ-05 - POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

44 KB PobierzPodgląd pliku

Druk MKZ05-D01

61 KB PobierzPodgląd pliku

MKZ-06 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OTOCZENIU ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

46 KB PobierzPodgląd pliku

Druk MKZ01-D01

26 KB PobierzPodgląd pliku

MKZ-07 - POZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE ZABYTKU NIERUCHOMEGO ALBO TRWAŁE PRZENIESIENIE ZABYTKU RUCHOMEGO

Karta Usług

47 KB PobierzPodgląd pliku

Druk MKZ01-D01

26 KB PobierzPodgląd pliku

MKZ-08 - ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Karta Usług

44 KB PobierzPodgląd pliku

Druk MKZ01-D01

26 KB PobierzPodgląd pliku

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272