Witaj Internauto !

BAZA ZABYTKÓW MIASTA KOŁOBRZEG

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

 • 1
 • 2
 • 3

EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA KOŁOBRZEG

Kołobrzeg jest jednym z najstarszych miast Pomorza Środkowego o bogatym dziedzictwie kulturowym.

Od kilkunastu stuleci ludzie poprzez swoją działalność kształtowali jego przestrzeń, nadając jej szczególny charakter. Pomimo utraty wielu zasobów kulturowych w wyniku zniszczeń w czasie II wojny światowej oraz nieprawidłowego stosunku do dziedzictwa kulturowego w okresie powojennym, spacerując po mieście wciąż możemy dostrzec ślady jego bogatej historii.


Prawdopodobnie wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z wyjątkowości miejsc bądź budynków, które codziennie mijamy. Baza zabytków, którą Państwu udostępniamy ma pomóc w upowszechnianiu wiedzy o walorach kulturowych Kołobrzegu i uświadamianiu znaczenia tego dziedzictwa i jego zachowania dla przyszłych pokoleń i rozwoju miasta.


Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.


W gminnej ewidencji zabytków na podstawie art. 22 ust. 5 ww. ustawy są ujęte:

 • zabytki nieruchome wpisane do rejestru
 • inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków
 • inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kołobrzeg została przyjęta Zarządzeniem Nr 87/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 października 2014 r. Zarządzeniem Nr 87/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 12 września 2017 r. został zmieniony wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg...

Zarządzenie 87/17


Programy

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kołobrzeg na lata 2016 - 2019 - uchwała nr XVII/219/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 01.03.2016 r..

Uchwały

Uchwała XXVI/408/17 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zarządzenia

Zarządzenie nr 87/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12.09.2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg.

 

Poradnik

Kwestie zachowania względem zabytków reguluje głównie Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg występują dwie ustawowe formy ochrony zabytków (art. 7 ww. ustawy):

 • wpis do rejestru zabytków
 • ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach administracyjnych, wydawanych przy określaniu możliwości realizacji inwestycji (np. decyzji o warunkach zabudowy

Zobacz cały poradnik

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.282) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzeniu "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Kołobrzeg na lata 2020 - 2023", który zostanie przygotowany jako aktualizacja „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Kołobrzeg na lata 2016 – 2019”, przyjętego Uchwałą Nr XVII/219/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 marca 2016 r.

Nowy dokument będzie kontynuował ustalone w poprzednim programie cele i kierunki. Aktualizacja będzie polegać na weryfikacji zadań, które zostały przypisane poszczególnym celom i kierunkom programu.

Opinie oraz ewentualne uwagi należy wnieść na piśmie do Wydziału Urbanistyki i Architektury, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. Za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej bądź poczty elektronicznej na adres k.bilska@um.kolobrzeg.pl

Poniżej cele i kierunki „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla miasta Kołobrzeg na lata 2016-2019”. Pełna treść dokumentu, wraz z wszystkimi zadaniami, jest dostępna m.in. na stronie www.zabytki.kolobrzeg.eu


Cel priorytetowy I ZACHOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO MIASTA

 • Kierunek 1. Ochrona zabytków miasta
 • Kierunek 2. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,

Cel priorytetowy II DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ELEMENT ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO ORAZ WIZERUNKU MIASTA

 • Kierunek 1. Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości
 • Kierunek 2. Budowa wizerunku miasta na bazie dziedzictwa kulturowego,

Cel priorytetowy III BUDOWA TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ I WIĘZI Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ORAZ PRZEKONANIA O POTRZEBIE JEGO ZACHOWANIA

 • Kierunek 1. Budowa tożsamości regionalnej
 • Kierunek 2. Promocja dziedzictwa kulturowego gminy.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA