powitanie użytkowników serwisu

Witaj Internauto !

BAZA ZABYTKÓW MIASTA KOŁOBRZEG

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA KOŁOBRZEG

Kołobrzeg jest jednym z najstarszych miast Pomorza Środkowego o bogatym dziedzictwie kulturowym.

Prezydent Miasta KołobrzegOd kilkunastu stuleci ludzie poprzez swoją działalność kształtowali jego przestrzeń, nadając jej szczególny charakter. Pomimo utraty wielu zasobów kulturowych w wyniku zniszczeń w czasie II wojny światowej oraz nieprawidłowego stosunku do dziedzictwa kulturowego w okresie powojennym, spacerując po mieście wciąż możemy dostrzec ślady jego bogatej historii.


Prawdopodobnie wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z wyjątkowości miejsc bądź budynków, które codziennie mijamy. Baza zabytków, którą Państwu udostępniamy ma pomóc w upowszechnianiu wiedzy o walorach kulturowych Kołobrzegu i uświadamianiu znaczenia tego dziedzictwa i jego zachowania dla przyszłych pokoleń i rozwoju miasta.


Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.


W gminnej ewidencji zabytków na podstawie art. 22 ust. 5 ww. ustawy są ujęte:

  • zabytki nieruchome wpisane do rejestru
  • inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków
  • inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kołobrzeg została przyjęta Zarządzeniem Nr 87/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 października 2014 r.

Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg został zmieniony:

  1. Zarządzeniem Nr 5/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 12 stycznia 2016 r.,
  2. Zarządzeniem Nr 87/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 12 września 2017 r.,
  3. Zarządzeniem Nr 122/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2020 r.
  4. Zarządzeniem Nr 101/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie 101/22

Grafika dotycząca Gminny Programu Opieki nad Zabytkami

Programy

Gminny Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kołobrzeg na lata 2021-2024 - Uchwała Nr XXXI/437/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30.12.2020 r.
[ zobacz ]

Grafika dotycząca zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie

Uchwały

Uchwała Nr LXIX/1080/24 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
[ zobacz ]

Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 101/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg
[ zobacz ]

Zarządzenie nr 87/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg
[ zobacz ]

 

Poradnik

Kwestie zachowania względem zabytków reguluje głównie Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg występują dwie ustawowe formy ochrony zabytków (art. 7 ww. ustawy):

  • wpis do rejestru zabytków
  • ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach administracyjnych, wydawanych przy określaniu możliwości realizacji inwestycji (np. decyzji o warunkach zabudowy

Zobacz cały poradnik

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272