Park Antoniego Szarmacha

Teren dawnego cmentarza ewangelickiego założonego w 1881 r. na zach. od parku ‘Die Maikuhle’. Po wojnie zdewastowany. Zlikwidowany w 1971 r. i przekształcony na park do wypoczynku biernego. W 2000 r. utworzono na jego terenie niemieckie lapidarium. Od 2023 r nadano nazwę: Park Antoniego Szarmacha. Poprzednie nazwy: Park Zachodni, Park im. Jedności Narodowej.

Ochronie podlega: układ przestrzenny parku, historycznie ukształtowane granice, układ sieci dróg, pozostałości cmentarza, układ kompozycji zieleni, szata roślinna i jej skład gatunkowy, zbiorniki i cieki wodne, historyczna zabudowa i jej powiązania z kompozycją parkową, zabytkowa mała architektura, istniejąca infrastruktura, układ lapidarium i jego elementy. Należy dążyć do właściwego utrzymania obiektu, udostępniania i wykorzystania, przy zachowaniu wszystkich elementów historycznych i zabytkowych. Obowiązuje uzgadnianie z Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych.

park wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1599


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 4/1, 4/2, 3/5, 3/6, 3/7,3/8, 3/9, 4/4, 6, 7/1, 7/2 i część dz. nr 4/5 obr. 2
Typ zieleń miejska
Funkcja cmentarz, obelisk, park nadmorski
Data powstania 1881 r, 1971 r., 2000 r.
Nr wpisu do rejestru A-1559 z dnia 14.12.1976 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków

Lokalizacja

Krzysztofa Arciszewskiego, Wiosenna, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272